Algemene voorwaarden

 

Elke Verhaeghe, met commerciële naam Elke maakt fleurig, gevestigd te Motsenstraat 63, 9820 Merelbeke en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0734.930.693.

 

definities

Volgende definities zijn van toepassing op deze algemene voorwaarden:

> Algemene Voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden

> Dienstverlener: Elke Verhaeghe of Elke maakt fleurig

> Klant: De wederpartij van Dienstverlener

> Partijen: De Dienstverlener en de Klant samen

>Offerte(s): een aanbieding of een offerte van de Dienstverlener

> Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening tussen Partijen na aanvaarding van de Offerte door de Klant

> Maatwerk: gepersonaliseerde creaties (geboorte- of trouwdrukwerk, geboorte- of trouwbloemen, schilderijen)

> Opbouw: klaarzetten van bloemencreaties en/of kaarsenhouders met dinerkaarsen/theelichtjes op de trouwlocatie, zoals voorzien in de Overeenkomst tussen de Partijen

> Afbouw: het verzamelen/afbouwen/verwijderen van alle glaswerk (na afspraak incl. of excl. alle bloemen), kaarsenhouders incl. resterende dinerkaarsen/theelichtjes en ander materiaal dat toebehoort aan de Dienstverlener op de trouwlocatie van de Klant, zoals voorzien in de Overeenkomst tussen de Partijen. Deze materialen worden naar het gevestigde adres van de Dienstverlener terugvervoerd

 

toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes of werkzaamheden, webshopbestellingen of overeenkomsten en leveringen van diensten door of namens de Dienstverlener. Afwijken van de Algemene Voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door Partijen is overeengekomen. De algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de Klant die afwijken van onderhavige Algemene Voorwaarden van de Dienstverlener zijn niet van toepassing, tenzij in het geval de Dienstverlener deze voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is steeds van toepassing. Wij behouden ons het recht voor om onze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Bekijk ze dus regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden met onmiddellijke ingang van kracht na het publiceren op de website.

 

geldigheid offertes

Offertes zijn enkel geldig en bindend binnen de tijdspanne zoals aangegeven op de Offerte of indien er niks werd bepaald, 14 kalenderdagen volgend op de datum van de Offerte. Na afloop van deze termijn kan de Klant de Offerte niet meer aanvaarden. Offertes gelden enkel voor de diensten uitdrukkelijk hierin opgenomen. De termijn voor oplevering door de Dienstverlener wordt altijd in samenspraak tussen Partijen overeengekomen. De eventuele levertijden of oplevertermijnen in Offertes zijn steeds indicatief en geven de Klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding. Bij het aanvaarden van de Offerte stem je uitdrukkelijk in met de Algemene Voorwaarden en zie je af van jouw algemene voorwaarden. Offertes gelden enkel voor de diensten uitdrukkelijk hierin opgenomen. Indien de Klant bijkomende diensten wenst dient er een nieuwe overeenkomst afgesloten te worden tussen Partijen.

Klanten kunnen Offertes aanvaarden door deze ondertekend terug te bezorgen aan de Dienstverlener. In het geval van Maatwerk maakt de Dienstverlener na het ontvangen van de ondertekende Offerte een voorschotfactuur op van 1/3de van het totaalbedrag van de Offerte. De Offerte is bij Maatwerk pas definitief geldig als deze voorschotfactuur betaald is binnen de 14 kalenderdagen volgend op de datum van de voorschotfactuur.

 

leveringsvoorwaarden

Elke maakt fleurig levert momenteel uitsluitend aan klanten in België en doet hiervoor beroep op Bpost.  Een verzending wordt binnen de 5 werkdagen (tenzij anders gecommuniceerd naar de Klant) verstuurd en kost 8 EUR. In het geval van verzending van wenskaarten, kost de versturing 3 EUR. Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de Klant tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Elke maakt fleurig is niet aansprakelijk bij vertraging van de bezorger (Bpost).

De leveringstermijn wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd zoals bijvoorbeeld bij trouwbloemen. Vertraging in uitvoering van het Maatwerk of webshopproducten kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

 

prijzen en betaling

De prijzen vermeld op de website en webshop zijn inclusief BTW. Betalen via de webshop kan uitsluitend met bancontact of kredietkaart. Je kan je bestelling ophalen, dit is op afspraak en uiteraard gratis. Indien je je bestelling wenst te verzenden, komen er 8 EUR verzendingskosten bij (in het geval van wenskaarten is dit 3 EUR).

Bij Maatwerk dient de (eventuele) voorschotfactuur en factuur binnen de 14 dagen na de voorschotfactuur- en factuurdatum betaald te worden. De Dienstverlener heeft het recht, om zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, haar verbintenissen ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk te schorsen of zelfs de Overeenkomst te beëindigen indien de Klant zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen ten opzichte van de Dienstverlener om welke reden dan ook niet nakomt. In dat geval is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de prijs zoals werd bepaald in de Overeenkomst met een minimum van 40 EUR, onverminderd het recht van de Dienstverlener om een hogere schadevergoeding te vorderen. De Dienstverlener mag in dergelijk geval alle betaalde voorschotten inhouden.

De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij de Dienstverlener de Klant uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren. Bij niet-Maatwerk heeft de Klant de mogelijkheid om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat aan de Klant enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten. Bij Maatwerk heeft de klant deze mogelijkheid niet. De prijs kan bij Maatwerk tijdens de looptijd van de service wijzigen doordat er meer werkuren gepresteerd worden dan voorzien in de Offerte, door inflatie en/of flucturerende bloemenaankoopprijzen t.o.v. de datum waarop de Offerte werd opgesteld, doordat na het ondertekenen van de Offerte nog bijkomende creaties worden aangevraagd, …

Cadeaubonnen hebben de geldigheidsduur die door de Dienstverlener wordt vermeld bij uitgifte.

Knus

De trouwformule Knus omvat geen Opbouw op locatie en geen Afbouw op de trouwlocatie van de Klant.

> Opbouw kan door de Klant wel aangevraagd worden indien de trouwlocatie < 20 km rond Merelbeke ligt en tegen een vaste meerkost van €150. De Opbouw wordt dan in de Offerte tussen de Partijen vermeld en is pas definitief besteld bij het ondertekenen van de Offerte en het betalen van de voorschotfactuur.

> Indien de Klant kiest om de Opbouw zelf te voorzien dan komt de Klant de dag (tijdstip wordt afgesproken) voor zijn/haar trouwdag alle bloemencreaties ophalen. Opgelet: het vervoeren van bloemencreaties is een kunst op zich. De Klant is zelf verantwoordelijk om een ruime auto te voorzien. Vanaf het moment dat de creaties het atelier van de Dienstverlener verlaat is de Dienstverlener niet meer aansprakelijk voor de kwaliteitsstaat van de creaties. De Klant dient dus voorzichtig te rijden zodat de creaties heelhuids op zijn/haar trouwlocatie geraken. De Dienstverlener voorziet vervoersbakken voor de creaties.

> De Dienstverlener voorziet geen Afbouw in trouwpakket Knus dus de Klant dient dit voor zijn/haar rekening te nemen. De Klant dient alle glaswerk (na afspraak incl. of excl. de bloemen) en ander gebruikt materiaal van de Dienstverlener in de door de Dienstverlener voorziene vervoersbakken terug te brengen ten laatste de eerste woensdag na de trouwdag van de Klant. Een ander moment is mogelijk indien dit afgesproken is. Bij het ontbreken van, of het beschadigd terugbrengen van een vervoersbak en/of glaswerk wordt de aankoopprijs van het ontbrekende en/of beschadigde materiaal aangerekend op de eindfactuur van de Klant.

Kop-tot-teen en weelderig

De trouwformule Kop-tot-teen en Weelderig omvatten zowel Opbouw als Afbouw op de trouwlocatie van de Klant. Opbouw wordt voorzien door de Dienstverlener op locatie na afspraak met de Klant (vaak de dag voor of de dag van de trouw van de Klant). Afbouw wordt voorzien door de Dienstverlener op locatie na afspraak met de Klant (vaak de dag na de trouw). Indien bij de Afbouw blijkt dat er materialen (zoals glaswerk, kandelaars, …) van de Dienstverlener ontbreken dan wordt de Klant hiervan op de hoogte gebracht. Indien de Klant de ontbrekende materialen niet kan terugbezorgen, dan zal de Dienstverlener de aankoopprijs van het ontbrekende materiaal op de eindfactuur van de Klant aanrekenen. Indien bij de Afbouw blijkt dat er materialen beschadigd zijn, dan zal de Dienstverlener de aankoopprijs van het beschadigde materiaal op de eindfactuur van de klant aanrekenen. 

 

garantie en retourbeleid

De Dienstverlener steekt haar hart en ziel in uw bestelling en gaat uiteraard voor een tevreden klant. Elk product wordt gecontroleerd voor verzending. Uiteraard zijn (droog)bloemen en prints een fragiel en natuurlijk product en kunnen er enkele steeltjes of bloemhoofdjes afgeknakt zijn of papier ingedeukt zijn door verzending. Wij vragen u om uw bestelling zo voorzichtig mogelijk uit zijn verpakking te halen en te behandelen met zachtheid.

Bij de aankoop van producten heeft de Klant de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling. Neem eerst contact met ons op als u niet tevreden bent over de staat waarin uw bestelling is toegekomen.

Om het product terug te sturen zijn er een aantal voorwaarden. Het product moet in nieuwe staat verkeren. Indien het product beschadigd of gebruikt is, zal er geen terugbetaling volgen. De Dienstverlener zal de retours die in aanmerking komen, terugbetalen binnen de 14 dagen na ontvangst. Niet retourneerbare goederen zijn goederen met een beperkte houdbaarheid zoals voeding, verse bloemen, kranten of tijdschriften, deze kunnen niet worden teruggezonden. Andere niet retourneerbare goederen zijn producten die persoonlijk van aard zijn (zoals bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot, gepersonaliseerd bloem- of drukwerk, tekeningen, kaartjes en schilderijen), cadeaubonnen en downloadbare pdf of video’s. U bent verantwoordelijk voor de betaling van uw eigen verzendingskosten voor de retour van uw artikel. Verzendingskosten worden niet terugbetaald, de kosten van de retourzending worden van uw terugbetaling afgetrokken.

 

creatieve vrijheid bij maatwerk

 Bij Maatwerk werkt de Dienstverlener drukwerk of bloemwerk uit in de typerende/kenmerkende stijl van de Dienstverlener én volgens een vooraf bepaald kleurenpalet en/of moodboard en/of afspraken die met van de Klant gemaakt zijn. Bij een Overeenkomst tussen de Partijen gaat de Klant met andere woorden akkoord met de typische stijl van de Dienstverlener. De Dienstverlener behoudt dus haar creatieve vrijheid bij het maken van de creaties volgens de Overeenkomst: de vrijheid om het drukwerk of bloemwerk in de typische stijl van de Dienstverlener uit te werken.  De Klant kan tijdens het beloop van de service hierop niet terugkomen. Trouwcreaties (trouwbloemen) kunnen niet aangepast worden en bij drukwerk dienen de correctiesrondes om het eindresultaat beter te doen passen in het kleurenpalet/moodboard/richtlijnen van de klant, niet om het eindresultaat te herwerken richten een geheel andere stijl dan deze van de gekozen Dienstverlener. 

 

annulatie of verplaatsing van trouwfeest

Bij annulatie na aanvaarding van de Offerte tot 3 maanden voor de trouw heeft de Dienstverlener het recht om het betaalde eerste voorschot te behouden. Ook extra gepresteerde uren mogen in rekening gebracht worden aan €45/u (incl. BTW).

Bij annulatie na aanvaarding van de Offerte binnen de 3 maanden voor de trouw is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van minimaal 40% van de overeengekomen prijs in de aanvaarde Offerte + de eventueel extra gepresteerde uren aan €45/u (incl. BTW). Eventueel gemaakte kosten worden aangerekend.

Bij annulatie binnen de 30 dagen voor de trouw blijft de overeengekomen prijs in zijn geheel verschuldigd én extra gemaakte kosten worden ook vergoed.

Verplaatsing of wijziging van de datum van de trouw gebeurt in overleg met de Dienstverlener en kan éénmaal kosteloos worden toegestaan. Wanneer de Dienstverlener niet in staat is om te verplaatsen naar de gekozen datum, of er bij het vastleggen van een nieuwe datum geen akkoord kan worden gevonden, wordt dit beschouwd als annexatie en zijn bijhorende verplichting die in deze algemene voorwaarden staan van toepassing. Bij verplaatsing of wijziging van data mag door de Dienstverlener een eventuele meerkost aan hierdoor extra gepresteerde uren worden aangerekend. Gemaakte kosten niet van niet-herbruikbare goederen zullen gefactureerd worden.

 

 

overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst door de Dienstverlener redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van de Dienstverlener verhinderen of beperken, staking, oorlog, terreur, oproer, overstroming, brand, storm of natuurrampen, het overlijden van de Klant of één van de Klanten of van de Dienstverlener,  ziekte of ziekenhuisopname van de Klant of één van de Klanten of van de Dienstverlener (tenzij het gevolg van een vooraf gekende medische behandeling), het overlijden van of onverwachte ziekenhuisopname van familieleden in de eerste graad.

In het geval dat de Dienstverlener door overmacht wordt verhinderd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft de Klant het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulkste zijner keuze, zonder dat de Dienstverlener gehouden is om enige door de Klant geleden schade te vergoeden.

In het geval dat de Klant ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens de Dienstverlener die voortvloeien uit de overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van de Klant gedeeltelijk werkzaamheden heeft verricht – en aan de reeds verrichtte werkzaamheden zelfstandige waarde toekomt – is de Dienstverlener gerechtigd om de betreffende werkzaamheden separaat te factureren. De Klant is alsdan gehouden de betreffende factuur van de Dienstverlener te voldoen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Winkelwagen
    Je winkelwagen is leegGa terug naar de shop