Algemene voorwaarden

 

Elke Verhaeghe, met commerciële naam Elke maakt fleurig, gevestigd te Motsenstraat 63, 9820 Merelbeke en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0734.930.693.

 

definities

Volgende definities zijn van toepassing op deze algemene voorwaarden:

> Algemene Voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden

> Dienstverlener: Elke Verhaeghe of Elke maakt fleurig

> Klant: De wederpartij van Dienstverlener

> Partijen: De Dienstverlener en de Klant samen

>Offerte(s): een aanbieding of een offerte van de Dienstverlener

> Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening tussen Partijen na aanvaarding van de Offerte door de Klant

> Maatwerk: gepersonaliseerde creaties (geboorte- of trouwdrukwerk, geboorte- of trouwbloemen, schilderijen)

 

toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes of werkzaamheden, webshopbestellingen of overeenkomsten en leveringen van diensten door of namens de Dienstverlener. Afwijken van de Algemene Voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door Partijen is overeengekomen. De algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de Klant die afwijken van onderhavige Algemene Voorwaarden van de Dienstverlener zijn niet van toepassing, tenzij in het geval de Dienstverlener deze voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is steeds van toepassing. Wij behouden ons het recht voor om onze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Bekijk ze dus regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden met onmiddellijke ingang van kracht na het publiceren op de website.

 

geldigheid offertes

Offertes zijn enkel geldig en bindend binnen de tijdspanne zoals aangegeven op de Offerte of indien er niks werd bepaald, 14 kalenderdagen volgend op de datum van de Offerte. Na afloop van deze termijn kan je de Offerte niet meer aanvaarden. Offertes gelden enkel voor de diensten uitdrukkelijk hierin opgenomen. De termijn voor oplevering door de Dienstverlener wordt altijd in samenspraak tussen Partijen overeengekomen. De eventuele levertijden of oplevertermijnen in Offertes zijn steeds indicatief en geven de Klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding. Bij het aanvaarden van de Offerte stem je uitdrukkelijk in met de Algemene Voorwaarden en zie je af van jouw algemene voorwaarden. Offertes gelden enkel voor de diensten uitdrukkelijk hierin opgenomen. Indien de Klant bijkomende diensten wenst dient er een nieuwe overeenkomst afgesloten te worden tussen Partijen.

 

leveringsvoorwaarden

Elke maakt fleurig levert momenteel uitsluitend aan klanten in België en doet hiervoor beroep op Bpost.  Een verzending wordt binnen de 5 werkdagen (tenzij anders gecommuniceerd naar de Klant) verstuurd en kost 8 EUR. In het geval van verzending van wenskaarten, kost de versturing 3 EUR. Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de Klant tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Elke maakt fleurig is niet aansprakelijk bij vertraging van de bezorger (Bpost).

De leveringstermijn wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd zoals bijvoorbeeld bij trouwbloemen. Vertraging in uitvoering van het Maatwerk of webshopproducten kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

 

prijzen en betaling

De prijzen vermeld op de website en webshop zijn inclusief BTW. Betalen via de webshop kan uitsluitend met bancontact of kredietkaart. Je kan je bestelling ophalen, dit is op afspraak en uiteraard gratis. Indien je je bestelling wenst te verzenden, komen er 8 EUR verzendingskosten bij (in het geval van wenskaarten is dit 3 EUR).

Bij Maatwerk dient de factuur binnen de 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden. De Dienstverlener heeft het recht, om zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, haar verbintenissen ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk te schorsen of zelfs de Overeenkomst te beëindigen indien de Klant zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen ten opzichte van de Dienstverlener om welke reden dan ook niet nakomt. In dat geval is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de prijs zoals werd bepaald in de Overeenkomst met een minimum van 40 EUR, onverminderd het recht van de Dienstverlener om een hogere schadevergoeding te vorderen. De Dienstverlener mag in dergelijk geval alle betaalde voorschotten inhouden.

De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij de Dienstverlener de Klant uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en de Klant de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat aan de Klant enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.

Cadeaubonnen hebben de geldigheidsduur die door de Dienstverlener wordt vermeld bij uitgifte.

 

garantie en retourbeleid

De Dienstverlener steekt haar hart en ziel in uw bestelling en gaat uiteraard voor een tevreden klant. Elk product wordt gecontroleerd voor verzending. Uiteraard zijn (droog)bloemen en prints een fragiel en natuurlijk product en kunnen er enkele steeltjes of bloemhoofdjes afgeknakt zijn of papier ingedeukt zijn door verzending. Wij vragen u om uw bestelling zo voorzichtig mogelijk uit zijn verpakking te halen en te behandelen met zachtheid.

Bij de aankoop van producten heeft de Klant de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling. Neem eerst contact met ons op als u niet tevreden bent over de staat waarin uw bestelling is toegekomen.

Om het product terug te sturen zijn er een aantal voorwaarden. Het product moet in nieuwe staat verkeren. Indien het product beschadigd of gebruikt is, zal er geen terugbetaling volgen. De Dienstverlener zal de retours die in aanmerking komen, terugbetalen binnen de 14 dagen na ontvangst. Niet retourneerbare goederen zijn goederen met een beperkte houdbaarheid zoals voeding, verse bloemen, kranten of tijdschriften, deze kunnen niet worden teruggezonden. Andere niet retourneerbare goederen zijn producten die persoonlijk van aard zijn (zoals bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot, gepersonaliseerd bloem- of drukwerk, tekeningen, kaartjes en schilderijen), cadeaubonnen en downloadbare pdf of video’s. U bent verantwoordelijk voor de betaling van uw eigen verzendingskosten voor de retour van uw artikel. Verzendingskosten worden niet terugbetaald, de kosten van de retourzending worden van uw terugbetaling afgetrokken.

 

overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst door de Dienstverlener redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van de Dienstverlener verhinderen of beperken.

In het geval dat de Dienstverlener door overmacht wordt verhinderd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft de Klant het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulkste zijner keuze, zonder dat de Dienstverlener gehouden is om enige door de Klant geleden schade te vergoeden.

In het geval dat de Klant ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens de Dienstverlener die voortvloeien uit de overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van de Klant gedeeltelijk werkzaamheden heeft verricht – en aan de reeds verrichtte werkzaamheden zelfstandige waarde toekomt – is de Dienstverlener gerechtigd om de betreffende werkzaamheden separaat te factureren. De Klant is alsdan gehouden de betreffende factuur van de Dienstverlener te voldoen.

 

    Winkelwagen
    Je winkelwagen is leegGa terug naar de shop